Ý kiến của bạn:

Dữ liệu cá nhân:

(Nhập vào những ký tự bạn thấy trong hình ở dưới.)

User agreements
Vui lòng điền địa chỉ của bạn nếu bạn muốn nhận được thông tin qua thư bưu điện.
BASF sẽ chỉ sử dụng dữ liệu của bạn để trả lời những yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ lưu lại dữ liệu của bạn chỉ khi cần thiết để trả lời những câu hỏi của bạn. Những dữ liệu được bạn cung cấp một cách tự nguyện sẽ được lưu lại và xử lý bởi BASF bằng cách sử dụng hệ thống IT. Những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu lại là để phục vụ cho mối quan hệ hợp tác của chúng ta. BASF đảm bảo rằng tất cả những điều luật và quy định của Luật Bảo vệ Dữ liệu của Đức được tuân thủ.
Những dữ liệu cá nhân của bạn không được chuyển đến bên thứ ba bởi chúng tôi hoặc đại lý của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi chúng tôi nhận được sự ưng thuận hoặc chỉ thị chính thức của bạn để thực hiện việc đó.
Bạn có quyền kiểm tra tất cả dữ liệu liên quan đến cá nhân bạn và thông báo đến chúng tôi, nếu theo ý kiến của bạn rằng chúng đã bất cập hoặc không chính xác hoặc cần xóa bỏ. Để thông báo cho chúng tôi, chỉ cần gửi email đến địa chỉ email trên trang này hoặc đến Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu (xem "Bảo vệ Dữ liệu").
* Vui lòng điền vào những ô này để giúp chúng tôi tiến hành xử lý yêu cầu của bạn. Tất cả những dữ liệu về địa chỉ đã gửi sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích này.